پشتیبانی: 09130714543

في رحاب رمضان
توضیحات نظرات

توضیحات

مستند سریالی فی رحاب رمضان شامل سه قسمت در مورد شعائر ماه رمضان می باشد که هر قسمت به یک موضوع میپردازد.

موضوعات این مستند به ترتیب  “هلال ماه رمضان”، “فانوس” و “خرما” می باشد.

این مستند به عربی فصیح است و عبارت کیتند دقیقا به عربی فصیح به صورت زیرنویس نوشته شده است.

سریال های مربوط